Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile…

Çoğu zaman kredi kullanan kimselere kefalet verenler yıllar sonra kefil olduklarının borçlarını ödeyememesi üzerine banka ile…

İstihkak iddiası alacaklının haczini talep ettiği menkul mal üzerinde üçüncü şahsın hak iddia etmesidir. İİK 96 vd. maddelerinde düzenlenen…

İstihkak iddiası alacaklının haczini talep ettiği menkul mal üzerinde üçüncü şahsın hak iddia etmesidir. İİK 96 vd. maddelerinde düzenlenen…

İcra memur muamelesini şikâyet müessesi icra dosyası tarafları tarafından icra hukuk mahkemesine götürülebilmekle birlikte…

İİK 277. Maddesi ve devamında düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç 278, 279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarrufların…

Boşanma, taraflar arasındaki evlilik birliğinin kanunda yazılı sebeplere dayanılarak mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Evlilik birliğini sona erdiren boşanmanın bir takım mali sonuçları bulunmaktadır. Boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından birisi de tazminat olup şartlar gerçekleşmişse boşanma nedeniyle ayrıca maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmektedir. Boşanma davasında maddi tazminat ve manevi tazminat Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu yazımızda