Üçüncu Şahıs İcra Memur Muamelesini Şikâyet Yoluna Gidemez

Nisan 2, 2019

İCRA DOSYASINDA TARAF OLMAYAN 3. KİŞİ İSTİHKAK İDDİASINI ŞİKÂYET YOLUYLA ÖNE SÜREMEYECEĞİ GİBİ, ŞİKÂYET YOLUYLA YAPILAN HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİNİ VE HACİZLERİN KALDIRILMASINI DA İSTEYEMEZ.

İcra memur muamelesini şikâyet müessesi icra dosyası tarafları tarafından icra hukuk mahkemesine götürülebilmekle birlikte üçüncü şahısların istisnai durumlar haricinde bu başvuru yolunu taraf ehliyeti bulunmadığından kullanamayacaktır. Üçüncü şahıslar istihkak iddialarını çoğu zaman şikâyet davası ile öne sürmekte, bu sırada teknik bir hata yaptıklarından istenilen amaca ulaşamamaktadırlar.

İstihkak iddia edenler tarafından açılmış şikâyet davalarında çoğu zaman haciz işleminin iptali talep edilmektedir. Ancak üçüncü kişi istihkak iddiasını haczedilemez diyerek şikâyet yoluyla öne süremeyecektir. İSTİHKAK DAVA HARCINI YATIRARAK USULÜNE UYGUN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI GEREKMEKTEDİR. AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KIYMET TAKDİRİNE DE İTİRAZ EDEMEYECEKTİR.

İstihkak iddiaları nedeniyle haciz işlemi iptal edilemez olup, istihkak iddiası üzerine İİK 96 mad. Veya İİK 99 Maddeleri doğrultusunda usulüne uygun İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI gerekmektedir. Haciz işlemi iptal edilemez olup, ancak İİK 97 veya İİK 99 müesseselerin işletilmesi mümkündür.

TAKİPTE TARAF OLMAYAN 3. KİŞİNİN YAPILAN İŞLEME DAİR ŞİKAYET DAVA AÇMA HAKKI BULUNMADIĞINDAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN AÇTIĞI ŞİKAYET DAVALARININ HUSUMETTEN REDDİ GEREKMEKTEDİR.

Aşağıda yüksek mahkemece de kabul gören içtihatlardan örnekler verilmiş üçüncü şahsın açtığı şikayet davasının husumet yokluğundan reddi gerekliliği vurgulanmıştır.

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2011/9036 K. 2011/26372 T. 5.12.2011

  • ŞİKAYET ( Şikayetçinin Takipte Alacaklı ya da Borçlu Yani Taraf Sıfatı Bulunmayan 3. Kişi Konumunda Olduğu – Bir Kısım Menkullerin Satış İşlemi Dışında Bırakılmasını Talep Ettiği/ Bu İstem Ancak Borçlu Tarafından İleri Sürülebileceğinden Şikayetin Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği)

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/31540 K. 2011/13711 T. 30.6.2011

  • HACZİN İPTALİ TALEBİ ( Takipte Taraf Olmayan 3. Kişinin İcra Mahkemesine Başvurduğu/Haczedilen Malların Kendi Borçlusuna Ait Olduğu İddiası İle İptali Talebi – Aktif Husumet Yokluğu İle Reddedileceği )

İcra ve İflas hukuku geniş bir alan olup, bu konuda gerek şirketlerin gerek kişilerin icra müdürlüklerine ve mahkemelerine yapacakları başvurularında uzman görüşü ve desteği alarak hareket etmeleri süreci daha iyi yönetmelerini sağlayacaktır.